• darkblurbg

Algemene Voorwaarden PVX Multimount

 

 

PVX Multimount is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 70127612 en is gevestigd aan de Smedenweg 91 (4204 SN) te Gorinchem.

 

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Onder PVX Multimount wordt tevens verstaan haar werknemers.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. Koper: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: de aanbieder van producten aan Koper, hierna: PVX Multimount.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 7. Producten: de producten die door PVX Multimount worden aangeboden zijn producten op gebied van kabel/buis management.
 8. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van PVX Multimount.
 9. Website: de website die PVX Multimount gebruikt is http://www.pvxmultimount.com.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van PVX Multimount en iedere overeenkomst tussen PVX Multimount en een Koper en op elk product dat door PVX Multimount wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PVX Multimount, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PVX Multimount aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van PVX Multimount zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van PVX Multimount zijn van toepassing.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met PVX Multimount is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door PVX Multimount gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. PVX Multimount is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft PVX Multimount het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor PVX Multimount gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen PVX Multimount niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). PVX Multimount kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van PVX Multimount zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PVX Multimount niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Indien een product waarop de offerte ziet gedurende het aanbod niet aanwezig is, of anderszins niet meer geleverd kan worden, vervalt het aanbod. Koper heeft dientengevolge geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Koper via de webshop, per e-mail en telefonisch gedaan worden.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met PVX Multimount, zal PVX Multimount de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is PVX Multimount daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. PVX Multimount is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van PVX Multimount die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

 

Artikel 4A Duurtransacties

 1. Koper kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, slechts opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van drie maanden en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 2. De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan.
 3. Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
 4. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. PVX Multimount zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PVX Multimount het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PVX Multimount aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PVX Multimount worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PVX Multimount zijn verstrekt, heeft PVX Multimount het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
 4. PVX Multimount kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. PVX Multimount is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat PVX Multimount is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PVX Multimount bekend was.
 6. Koper vrijwaart PVX Multimount voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
 7. Indien en voor zover PVX Multimount, door welke reden dan ook, de door Koper geplaatste order niet kan leveren, is Koper slechts gerechtigd om de groothandelswaarde van de producten te ontvangen.

 

 

Artikel 6 Levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf de groothandel.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door PVX Multimount of er door andere omstandigheden buiten de macht van PVX Multimount enige vertraging ontstaat, heeft PVX Multimount recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient PVX Multimount schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is PVX Multimount gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door PVX Multimount of een externe vervoerder is PVX Multimount, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 7. Indien PVX Multimount gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan PVX Multimount ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien PVX Multimount een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. PVX Multimount levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product met 48 uur op het door Koper in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt of voor producten waarvoor een andere leveringstermijn geldt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 2 weken.
 9. PVX Multimount is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. PVX Multimount is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 11. PVX Multimount behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 6A Verpakking en transport

 1. PVX Multimount verbindt zich de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage, waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door PVX Multimount niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
 5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.
 6. Indien Koper overeenkomt dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Koper.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. PVX Multimount erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan PVX Multimount te worden gemeld op info@pvxmultimount.com met vermelding van het factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 48 uur na de ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van PVX Multimount op de wijze zoals door PVX Multimount aangegeven. PVX Multimount heeft het recht om maatwerkproducten te weigeren, of onder bijzondere, nader overeen te komen voorwaarden te accepteren.
 5. Indien Koper gebruikt maakt van zijn reclamerecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening. Koper zal gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, het gebrek dienen aan te tonen indien daartoe verzocht wordt door PVX Multimount om de ingediende reclames te controleren.
 6. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het opgegeven retouradres.
 7. Koper heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Koper kan een vervangend product ontvangen of een te goed om te besteden bij PVX Multimount.
 8. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan PVX Multimount te wijten is, zal PVX Multimount na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op PVX Multimount.
 10. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

 

Artikel 8 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, alsmede de francokosten tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten gunste of ten laste van Koper.
 4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop PVX Multimount geen invloed heeft, kan PVX Multimount deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door PVX Multimount naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

 

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient per vooruitbetaling op factuurbasis binnen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 48 uur na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van PVX Multimount. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van PVX Multimount op basis van krediet betalingsafspraken maken.
 4. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens PVX Multimount aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van PVX Multimount op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. PVX Multimount heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. PVX Multimount kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. PVX Multimount kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper in verzuim.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal PVX Multimount zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien PVX Multimount meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door PVX Multimount geleverde zaken, blijven eigendom van PVX Multimount totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met PVX Multimount gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht PVX Multimount zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat PVX Multimount zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PVX Multimount of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PVX Multimount zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. PVX Multimount heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van PVX Multimount. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal PVX Multimount de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan PVX Multimount worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 Garantie

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen in de offerte. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en is beperkt tot de fabrieksgarantie van het betreffende product. De maximale (fabrieks)garantie is 15 jaar indien en voor zover Koper zich strikt aan de installatievoorschriften en meldingsvoorwaarde(n) heeft gehouden. De gebruiks- en installatievoorschriften zijn te vinden op de website van PVX Multimount.
 2. PVX Multimount staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De garantie strekt nooit verder dan hetgeen door de fabrikant is aangegeven.
 3. Er kunnen kleurverschillen optreden ten gevolge van de Uv-straling en weersomstandigheden, alsmede de kleur iets slijt (terugloopt). De kwaliteit en functionaliteit van het product blijft gedurende de garantietermijn conform de garantievoorwaarden.
 4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door PVX Multimount gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen en de installatie- en gebruiksvoorschriften.
 5. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is PVX Multimount gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal PVX Multimount de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, naar keuze van PVX Multimount, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds om de vervangen zaak aan PVX Multimount te retourneren en de eigendom aan PVX Multimount te verschaffen.
 7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PVX Multimount, Opdrachtgever of derden zelf de producten c.q. zaken hebben geïnstalleerd, wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van PVX Multimount heeft behandeld.
 8. Indien de door PVX Multimount verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. PVX Multimount is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is PVX Multimount bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met PVX Multimount gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is PVX Multimount bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PVX Multimount op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien PVX Multimount de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. PVX Multimount behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van PVX Multimount, is PVX Multimount uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Koper PVX Multimount binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en PVX Multimount deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat PVX Multimount in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het uitvoeren van overeenkomst door PVX Multimount leidt tot aansprakelijkheid van PVX Multimount jegens Koper, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door PVX Multimount in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde, ten aanzien van directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. PVX Multimount is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, renteschade en schade als gevolg van gebruik van door PVX Multimount geleverde producten is uitgesloten.
 4. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de systemen door haar klanten en gebruikers. Elke schade die door PVX Multimount ten gevolge van het handelen of nalaten van Koper geleden wordt, wordt verhaald op Koper, een en ander vermeerderd met een aanvullende schadevergoeding.
 5. PVX Multimount is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 6. PVX Multimount is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 7. PVX Multimount staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens PVX Multimount verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. PVX Multimount wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten welke door PVX Multimount worden aangeboden dienen enkel conform de installatie- en gebruiksvoorwaarden gebruikt te worden. Bij twijfel dient een Koper en/of gebruiker contact op te nemen met PVX Multimount.
 9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van PVX Multimount vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij PVX Multimount binnen een halfjaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen.

 

 

Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van PVX Multimount verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

 

Artikel 16 Overmacht

 1. PVX Multimount is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van PVX Multimount, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan PVX Multimount zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van PVX Multimount en (xi) overige situaties die naar het oordeel van PVX Multimount buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. PVX Multimount heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PVX Multimount zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel PVX Multimount ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PVX Multimount gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van PVX Multimount berusten uitsluitend bij PVX Multimount en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van PVX Multimount rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PVX Multimount. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door PVX Multimount opgeleverde zaken, dient PVX Multimount expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van PVX Multimount rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten is Koper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 30.000,- euro. PVX Multimount is te allen tijde gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 Geheimhouding

 1. PVX Multimount en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien PVX Multimount op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en PVX Multimount zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is PVX Multimount niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen PVX Multimount en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

 

Artikel 19 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. PVX Multimount gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal PVX Multimount de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan inf@pvxmultimount.com.
 2. Indien PVX Multimount op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van PVX Multimount of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@pvxmultimount.com met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil PVX Multimount de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. PVX Multimount zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen PVX Multimount en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen PVX Multimount en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.